Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosliwiu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu zobowiązuje się  zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gops-bialosliwie.naszops.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu

ul. Ks. Kordeckiego 1,

89-340 Białośliwie

e-mail gops_bialosliwie@poczta.onet.pl

tel. 67 287 50 86

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

 

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Krysicki: gops@bialosliwie.net nr tel. 67 287 50 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na parterze w Urzędzie Gminy Białośliwie, budynek zlokalizowany przy ul. Ks. Kordeckiego 1; 89-340 Białośliwie. Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz boczne od strony parkingu na którym wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Parking graniczy z przychodnią lekarzy rodzinnych. Przy wejściu bocznym od strony parkingu znajduje się podjazd dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich. Do budynku oraz jego pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie brak pętli indukcyjnych ,oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny