Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych

Zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych określa ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeżeli głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy, jeżeli zostały zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje jeden dodatek dla gospodarstw domowych dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Wysokość dodatku jest zróżnicowana i wynosi:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG. (Gaz ziemny jest).

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Gospodarstwo domowe może otrzymać jeden dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest węgiel lub paliwa węglopochodne to należy złożyć wniosek o dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych we związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692). Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  – do 30 listopada 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r.  w siedzibie GOPS Białośliwie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny