Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu podaje do wiadomości planowane terminy wypłat  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2022/2023

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

22 listopad 2022 r.
20 grudzień 2022 r. 
19 styczeń 2023 r.
21 luty 2023 r.
21 marzec 2023 r.
20 kwiecień 2023 r. 

23 maj 2023 r.
20 czerwiec 2023 r.
20 lipiec 2023 r.
22 sierpień 2023 r. 
21 wrzesień 2023 r.

 

Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do 15 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białośliwiu ul. Ks. Kordeckiego 1 pokój nr 8.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białośliwie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę w rodzinie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 308 zł/ha przeliczeniowy. Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach netto uzyskanych w miesiącu sierpniu 2021 r. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białośliwiu ul. Ks.Kordeckiego 1, tel. 067-2875086 oraz na stronie internetowej GOPS Białośliwie. (wraz z pobraniem wniosku).

https://gops-bialosliwie.naszops.pl/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow


 

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

 

W związku ze zmianą ustawy o Karcie Dużej Rodziny wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej czy elektronicznej), będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel dostępnej na telefony komórkowe. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. 

Aplikacja  mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji:

bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane,
realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,
przechowujesz potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy,
sprawdzasz swoje punkty karne,
okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu,
korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

 


 

Gmina Białośliwie i GOPS Białośliwie przypominają o trwającym Spisie Powszechnym.

 

https://bialosliwie.pl/aktualnosci/narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-zatroszczmy-sie-o-seniorow.html

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu  informuje, że wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagane, gdy osoba fizyczna ubiega się o  przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu ,, Czyste powietrze'' .

 

 

 

Wyniki naboru na Partnera

 

Ogłoszenie wyników  wyłonienia  Partnera w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach naboru  dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu, informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na partnera do projektu z dnia 18.06.2019 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez  Ośrodek Wsparcia  Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych w Plewiskach. Komisja pozytywnie zakwalifikowała organizację do współudziału w projekcie, oferta otrzymała 10 pkt.

 

                                                                                                                                    Kierownik GOPS w Białośliwu

                                                                                                                                              Paulina Furman

Białośliwie, dnia 12.07.2019 r.

 

 

Nabór na Partnera do projektu.

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Białośliwie z siedzibą przy ul. ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białoślwie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu z siedzibą przy ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białoślwie , ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19.

 

 1. Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego domu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Białośliwie .

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Białośliwie przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji
 1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą.
 2. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 3. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 4. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 5. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

 

 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.\

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.  zm.).

  Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu  
 2. Na podstawie decyzji Kierownika GOPS w Białośliwiu  zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
 3. Od decyzji Kierownika GOPS w Białośliwiu  nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu z siedzibą przy ul. ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 09.07.2019 r.

  Szczegółowe informacje: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

 

Białośliwie dnia 18.06.2019 r.                                                                                   

 


MOBILNA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Od stycznia 2018 roku istnieje możliwość wyrobienia Mobilnej Karty Dużej Rodzimy (mKDR). Dzięki aplikacji dedykowanej na smartfony, rodzic oraz dziecko może posiadać na swoim telefonie Kartę Dużej Rodziny. Wniosek o mKDR można złożyć on-line na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu. mKDR przysługuje rodzinom posiadającym już KDR w formie tradycyjnej oraz nowym rodzinom, które mogą złożyć wniosek o przyznanie jednej z form karty lub przyznanie obu form.

 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na wskazany adres e-mail,  otrzymasz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS, w którym podane zostanie dnorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
 3. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.

Uwaga! Rodziny, które złożyły wniosek o tradycyjną KDR do dnia 31 grudnia 2017 r., są zwolnione z opłat za wydanie karty mobilnej jeżeli wystąpią o nią do dnia 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie opłata za jedną Kartę wynosić będzie 9,21 zł. 

Wnioski w formie papierowej można pobrać w siedzibie GOPS w Białośliwiu lub wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl

 


Wyniki naboru na Partnera

 

Ogłoszenie wyników  wyłonienia  Partnera w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach naboru  dla Działania 7.1 Aktywna integracja Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu, informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na partnera do projektu z dnia 04.07.2017 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez  Project Hub Sp. z o. o., ul. Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań. Komisja pozytywnie zakwalifikowała ww. partnera do współudziału w projekcie, oferta otrzymała 10 pkt.

 

                                                                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                                                                           Paulina Furman

Białośliwie, dnia 27.07.2017 r.

 


Nabór na partnera

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe o nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17, ogłoszonego w dniu 30.05.2017 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Białośliwie  z siedzibą przy  ul. ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1 89-340 Białośliwie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

 1. Cel projektu: 

Wsparcia działań GOPS, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji to jest: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej oraz działania środowiskowe.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt w szczególności zadania związane z aktywizacją zawodową uczestników projektu.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

Działania przewidziane w regulaminie dla przedmiotowego konkursu to jest:

 1. Wsparcie działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:
  1. zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej, zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wyposażające uczestnika w kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, które zostaną wykorzystane do uzyskania zatrudnienia (wraz ze stypendiami).
  2. edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego, sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych osób pracujących  (wraz ze stypendiami), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych).
  3. zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie  od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.
   1. finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
   2. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
   3. skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu[10],
   4. skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających[11],
   5. sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,
   6. skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  4. społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:
   1. organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),
   2. finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
   3. organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,
   4. organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
   5. organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
   6. organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),
   7. koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,
   8. pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach,
   9. organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,
   10. praca socjalna
  5. działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.  
 2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację
 3. Sieciowanie:
  1. łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej;
  2. wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponad powiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;
  3. wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną;
  4. działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013;
  5. doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym
  6. i ponadlokalnym;
  7. tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Partner musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej (oferty podmiotów nieposiadających doświadczenia opisanego w pkt VI ppk c nie będą rozpatrywane)

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu
 2. Na podstawie opinii wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Kierownika nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1 89-340 Białośliwie z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.1.2 WRPO”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 25.07.2017 .

Informacje telefoniczne (67) 287-50-87

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Białośliwie, dnia 04.07.2017 r.                                                                                 

Paulina Furman

Kierownik GOPS

 


Wyniki naboru na Partnera

 

Ogłoszenie wyników  wyłonienia  Partnera w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach naboru  dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu, informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na partnera do projektu z dnia 31.03.2017 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez  Ośrodek Wsparcia  Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych   w Plewiskach.  Komisja pozytywnie zakwalifikowała organizację do współudziału w projekcie, oferta otrzymała 10 pkt.

 

                                                                                                                                    Z upoważnienia kierownika GOPS

                                                                                                                                                     Beata Pająk

Białośliwie, dnia 25.04.2017 r.

 


Nabór na Partnera do projektu.

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o numerze RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Białośliwie z siedzibą przy ulicy Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu z siedzibą przy ulicy Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania nr 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

 

 1. Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Białośliwie, oraz działania towarzyszące

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

 

 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
 3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych.
 4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner jest  podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3. Ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.
 4.  

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych (oferty podmiotów nieposiadających doświadczenia opisanego w pkt V ppk c nie będą rozpatrywane)

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu
 2. Na podstawie opinii wydanej przez Zespół Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Kierownika nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 21.04.2017 r.

Informacje telefoniczne 672875087

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Białośliwie, dnia 31.03.2017 r.  

 


 

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia     4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny