Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc bezdomnym

 

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

 

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów  o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy   z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Białośliwie mogą zgłaszać się  do pracowników socjalnych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

 

Elżbieta Trepczyńska  

tel. 67/ 2875086

Monika Jagła

tel. 67/ 2875087

 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

 

POMOC ŚWIADCZONA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH  PRZEZ TUT. OŚRODEK

 • Pomoc pieniężna
  • Zasiłek stały
  • Zasiłek okresowy
  • Zasiłek celowy
 • Pomoc niepieniężna
 • Posiłek
 • Pomoc rzeczowa
 • Praca socjalna, tj:
  • Pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku
  • Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
  • Pomoc w poszukiwaniu pracy
  • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r.       o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 

          Wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym

 

 • Pilskie  Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR- MARKOT

ul. Jana Długosza 33 64-920 Piła tel. 67/ 212 21 31

 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi

ul. Jana Długosza 33 64-920 Piła tel. 67/ 212 41 21

 • Ośrodek Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Bohaterów Stalingradu 23 64-920 Piła tel. 67/ 212 21 31

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny