Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Informacja na rok szkolny 2022/2023

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białośliwie (Uchwała Nr XXXVIII.205.2017 Rady Gminy Białośliwie z dnia 19 lipca 2017 r.)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 będą przyjmowane od 1 do 15 września 2022 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych są do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 8.

Wypełnione wnioski należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne,

- zasiłek szkolny

 

STYPENDIUM SZKOLNE

podstawa prawna art. 90d ustawy o systemie oświaty

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy występuje:

-bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Białośliwie

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 345 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Białośliwie Rozdział 3 § 5

Stypendium szkolne może być przydzielone w następującej formie:

 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych  przez szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do:

- teatru, kina, muzeum ,wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy szkolne, dodatkowe zajęcia edukacyjne;

-  w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, artystycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie;

2) zwrot poniesionych wydatków  na zakup:

- podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek

-  multimedialnych programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego tj: laptopa, komputera, części do komputera, oprogramowania komputerowego, drukarki, tuszy i tonerów do drukarek, płyt CD, pendrive, papieru do drukarki, biurko i krzesła do biurka,

- artykuły  szkolne:  zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby ,przybory  geometryczne, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, kalkulator, piórnik i inne przybory szkolne

- tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie szkolne;

- strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego  tj:( spodenki i koszulki sportowe, bluzy i dresy sportowe, spodnie sportowe i skarpety max 2 pary na semestr) na ucznia

-strój na basen: kąpielówki, kostium pływacki, strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie

- obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki, adidasy ( max  2 pary na  semestr)  na ucznia

-  zakup mundurka szkolnego,  stroju galowego wymaganego przez szkołę

- sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły, potwierdzające uczęszczanie  ucznia na zajęcia)

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

 - zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie,

 - transportu środkami komunikacji zbiorowej,

 - pokrycie czesnego;

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

 

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny