Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

 

Gmina Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie”.

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. na terenie gminy wiejskiej Białośliwie w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 935 427,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 888 656,11 zł

Cele projektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie wiejskiej Białośliwie dla 90 osób z grupy docelowej, w tym 54 kobiet, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 20 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

Planowane efekty:

  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania  dla 40 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m.in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.
  • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
  • Centrum wsparcia dla 30 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i  zespołów projektowych; wsparcie psychologa; dyżury pracowników socjalnych z GOPS i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Utworzenie dla 2 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie gminy Białośliwie. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia   w formie usług opiekuńczych. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.
  • Utworzenie Klubu Seniora dla 50 uczestników projektu, usytuowanego na terenie Gminy  Białośliwie. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu  rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach;  gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup;  wyjścia do kina/teatru/na basen;  biblioteczka;  kącik telewizyjny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1.            W Biurze Projektu: GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

2.            Na stronie www.gops-bialosliwie.naszops.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od stycznia 2018 r. do września 2019 r.

Pierwszy termin rekrutacji – 23 styczeń 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro projektu:

GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie ul.

Kontakt tel: 67/ 287 50 86 , Kontakt e-mail: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl 

 

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

 „Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

a.            Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

b.            Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

c.            Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;

d.            Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;

e.            Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;

f.             Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej - dotyczy mieszkania wspomaganego;

g.            Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie dotyczy osób niepełnoletnich

h.            Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym dotyczy mieszkania wspomaganego.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny