Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny

 

Gmina Białośliwie podpisała porozumienie w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został wprowadzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej na preferencyjnych warunkach poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

 

Lista Partnerów dostępna jest na stronie https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

 

Karta przysługuje:

 • rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek
 • małżonkowi rodzica,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej,
 • dzieciom legitymującym się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych  (przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

 

Ważne informacje:

 • Karta jest przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 • Duplikat wydaje się bezpłatnie w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty.
 • Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.
 • Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.
 • Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ks. Kordeckiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
 • Kartę można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, po uprzednim otrzymaniu informacji telefonicznej.

 

Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechniania działań na rzecz wzmacniania jej kondycji,
 • wspierania rodzin wielodzietnych,
 • zwiększenia rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
 • zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.


Dla rodzin wielodzietnych wychowanie i utrzymanie swych dzieci na wysokim poziomie w dobie szybko rozwijających się dóbr kultury, oświaty i informatyzacji społeczeństwa stanowi nie lada wyzwanie. Program „Wielkopolska Karta Rodziny” daje szansę rodzinom wielodzietnym na pozostawienie w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy, które będą mogły być przeznaczone na rozwój rodziny.

Wielkopolska karta rodziny jest innowacyjnym instrumentem aktywizacji społecznej, który realnie wpływa na funkcjonowanie rodziny i czyni je łatwiejszym. Karta zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty m. in. kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Podstawa prawna:

 • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
 • Porozumienie Partnerskie nr 1/gmina/2022 zawarte w dniu  26 stycznia 2022 roku w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Białośliwie.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny