Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują gdy:

1. dziecko ukończyło 18 rok życia i nie kontynuuje nauki w szkole;

2. dziecko ukończyło 21 rok życia i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej;

3. dziecko ukończyło 21 rok życia i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, ale nie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

4. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

5. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub rodzinie zastępczej;

6. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

7. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

8. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone lub sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

9. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

10. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

DODATKI NIE PRZYSŁUGUJĄ:

1. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka  gdy:

-  dodatek z tytułu urodzenia dziecka został pobrany w innej gminie;

-  wniosek o dodatek został złożony po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia;

- matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną lub pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub  dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców nie żyje;

b) ojciec dziecka jest nieznany

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiazał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego gdy:

- osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

- osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

- osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego na inne dziecko;

- dziecko zostało umieszone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

3. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej gdy:

 

- zasiłek rodzinny przysługuje wyłącznie na jedno lub dwoje dzieci w rodzinie.

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego gdy:

- dziecko nie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego gdy:

- dziecko ukończyło 18 rok życia i nie kontynuuje nauki w szkole;

- osoba ucząca się nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej;

- wniosek o wypłatę dodatku został złożony po dniu zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.

6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania gdy:

- dziecko ukończyło 18 rok życia i nie kontynuuje nauki w szkolle

7. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy:

- Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica , świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

- ojciec dziecka jest nieznany,
- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica  zostało odddalone ,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego ,
- dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnych okresach zgodnie z orzeczeniem sądu

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny