Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wyniki konkursu "Przemoc-Niemoc"

 

Rozstrzygnięto konkurs pt. "Przemoc-Niemoc" zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu. Skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum w Białośliwiu, a jego celem było poszerzenie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w obszarze przeciwdziałania szeroko pojętego zjawiska przemocy. Przedmiotem konkursu było stworzenie filmu/spotu dotyczącego ww. zagadnień.

 

Konkurs rozstrzygnęła czteroosobowa Komisja, w skład której weszli:
Przewodniczący Tomasz Pawłowski - dzielnicowy z terenu Białośliwia,
Bernadeta Pater – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białośliwie 
Renata Sieczka – zastępca Wójta Gminy Białośliwie,
Łukasz Krysicki – pracownik GOPS w Białośliwiu.

 

Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w piątek 21 grudnia 2018 r. podczas uroczystego apelu w szkole podstawowej w Białośliwiu.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce – klasa VIII A szkoły podstawowej – opiekun P. Bogdańska,

II miejsce  – klasa III B gimnazjum – opiekun P. Konieczna,

III miejsce  – klasa III A gimnazjum – opiekun P. Szulc,

IV miejsce  – klasa VIII B szkoły podstawowej – opiekun P. Mickiewicz.


 

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich klas za zaangażowanie i udział w konkursie.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu ogłasza konkurs pt. „Przemoc-Niemoc”.

Konkurs skierowany jest dla klas VII, VIII szkoły podstawowej
oraz III klasy gimnazjum.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Regulamin:

http://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/regulamin-1543241254.pdf

Zgłoszenie:

http://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/zgloszenie-1543240481.pdf

Zgoda:

http://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/zgoda-rodzicow-1543240455.pdf

Klauzula informacyjna:

http://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/klauzula-informacyjna-1543240278.pdf

 

 

POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI


 

Od 18.09.2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białośliwiu można składać wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 Kryterium dochodowe w POPŻ do 30.09.2018 r. wynosi 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie. Od 01.10.2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie 1402 zł a dla osoby w rodzinie 1056 zł

 

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy

 

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2018
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

Przydatne linki:

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 plus'' on-line?
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl

 

Nowe Świadczenie "Dobry Start"


 


UWAGA ! ! !

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - http://gops-bialosliwie.naszops.pl/bip/ochrona-danych-osoboywch

 

UWAGA !

Od dnia 22.02.2018 r. nastąpi dodatkowy nabór do projektu
,, Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie".

 


 

Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

 

Gmina Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie”.

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. na terenie gminy wiejskiej Białośliwie w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 935 427,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 888 656,11 zł

Cele projektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie wiejskiej Białośliwie dla 90 osób z grupy docelowej, w tym 54 kobiet, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 20 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

Planowane efekty:

  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania  dla 40 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m.in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.
  • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
  • Centrum wsparcia dla 30 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i  zespołów projektowych; wsparcie psychologa; dyżury pracowników socjalnych z GOPS i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Utworzenie dla 2 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie gminy Białośliwie. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia   w formie usług opiekuńczych. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.
  • Utworzenie Klubu Seniora dla 50 uczestników projektu, usytuowanego na terenie Gminy  Białośliwie. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu  rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach;  gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup;  wyjścia do kina/teatru/na basen;  biblioteczka;  kącik telewizyjny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1.            W Biurze Projektu: GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

2.            Na stronie www.gops-bialosliwie.naszops.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od stycznia 2018 r. do września 2019 r.

Pierwszy termin rekrutacji – 23 styczeń 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro projektu:

GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie ul.

Kontakt tel: 67/ 287 50 86 , Kontakt e-mail: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl 

 

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

 „Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

a.            Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

b.            Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

c.            Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;

d.            Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;

e.            Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;

f.             Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej - dotyczy mieszkania wspomaganego;

g.            Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich

h.            Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - dotyczy mieszkania wspomaganego.


 

POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI

 

   Od 01.08.2017r. - można składać wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Wsparcie otrzymać mogą osoby/ rodziny spełniające przesłanki wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej m.in z powodu bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 

 


Świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białośliwiu, a także drogą elektroniczną.

Przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę w rodzinie, bądź 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługiwać będzie bez względu na dochody.

 

 Najważniejsze zmiany:

  • wprowadzenie wymogu posiadania zasądzonych alimentów na rzecz dziecka, w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie
  • brak możliwości zastosowania przepisów ustawy dotyczących utraty dochodu  w przypadku, gdy rodzic zrezygnuje z zatrudnienia, a następnie w okresie 3 miesięcy podejmie pracę u tego samego pracodawcy
  • wprowadzenie nowego sposobu ustalania wysokości dochodu w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (przyjmowany będzie dochód ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny)    
  • doprecyzowanie  pojęcia naprzemiennej opieki na dzieckiem.

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać także wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

 

W nowym okresie świadczeniowym obowiązywać będą nowe wzory wniosków, które dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a od sierpnia w tut. Ośrodku.

 

Link do wzorów wniosków:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 8 w godzinach:

Poniedziałek  7:30 - 16:30

Wtorek           7:30 - 15:30

Środa             7:30 - 15:30

Czwartek        7:30 - 15:00

Piątek             7:30 - 15:00

AKTUALNOŚCI:

Zmiana kryterium dochodowego w POPŻ

Utworzono dnia 16.02.2017

Zmiana kryterium dochodowego w POPŻ!     Informujemy, iż zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania...

czytaj dalej na temat: Zmiana kryterium dochodowego w POPŻ

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 18

W tym miesiącu: 62

W poprzednim miesiącu: 101

Wszystkich: 4095