Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

 

Gmina Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie”.

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. na terenie gminy wiejskiej Białośliwie w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 935 427,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 888 656,11 zł

Cele projektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie wiejskiej Białośliwie dla 90 osób z grupy docelowej, w tym 54 kobiet, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 20 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

Planowane efekty:

  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania  dla 40 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m.in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.
  • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
  • Centrum wsparcia dla 30 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i  zespołów projektowych; wsparcie psychologa; dyżury pracowników socjalnych z GOPS i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Utworzenie dla 2 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie gminy Białośliwie. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia   w formie usług opiekuńczych. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.
  • Utworzenie Klubu Seniora dla 50 uczestników projektu, usytuowanego na terenie Gminy  Białośliwie. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu  rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach;  gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup;  wyjścia do kina/teatru/na basen;  biblioteczka;  kącik telewizyjny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1.            W Biurze Projektu: GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

2.            Na stronie www.gops-bialosliwie.naszops.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od stycznia 2018 r. do września 2019 r.

Pierwszy termin rekrutacji – 23 styczeń 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro projektu:

GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie ul.

Kontakt tel: 67/ 287 50 86 , Kontakt e-mail: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl 

 

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

 „Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

a.            Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

b.            Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

c.            Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;

d.            Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;

e.            Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;

f.             Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej - dotyczy mieszkania wspomaganego;

g.            Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich

h.            Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - dotyczy mieszkania wspomaganego.


 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Informacja na rok szkolny 2017/2018

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty(tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białośliwie (Uchwała Nr XXXVIII.205.2017 Rady Gminy Białośliwie z dnia 19 lipca 2017 r.)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane od 1 do 15 września 2017 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2017r.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych są do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu, w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 8.

Druki do pobrania:

http://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-stypendium-szkolnego-1504164640.doc

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne,

- zasiłek szkolny

 

STYPENDIUM SZKOLNE

podstawa prawna art. 90d ustawy o systemie oświaty

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy występuje:

-bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Białośliwie

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Białośliwie Rozdział 3 § 5

Stypendium szkolne może być przydzielone w następującej formie:

 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych  przez szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do:

- teatru, kina, muzeum ,wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy szkolne, dodatkowe zajęcia edukacyjne;

-  w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, artystycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie;

2) zwrot poniesionych wydatków  na zakup:

- podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek

-  multimedialnych programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego tj: laptopa, komputera, części do komputera, oprogramowania komputerowego, drukarki, tuszy i tonerów do drukarek, płyt CD, pendrive, papieru do drukarki, biurko i krzesła do biurka,

- artykuły  szkolne:  zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby ,przybory  geometryczne, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, kalkulator, piórnik i inne przybory szkolne

- tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie szkolne;

- strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego  tj:( spodenki i koszulki sportowe, bluzy i dresy sportowe, spodnie sportowe i skarpety max 2 pary na semestr) na ucznia

-strój na basen: kąpielówki, kostium pływacki, strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie

- obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki, adidasy ( max  2 pary na  semestr)  na ucznia

-  zakup mundurka szkolnego,  stroju galowego wymaganego przez szkołę

- sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły, potwierdzające uczęszczanie  ucznia na zajęcia)

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

 - zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie,

 - transportu środkami komunikacji zbiorowej,

 - pokrycie czesnego;

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

 

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia.


 

POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI

 

   Od 01.08.2017r. - można składać wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Wsparcie otrzymać mogą osoby/ rodziny spełniające przesłanki wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej m.in z powodu bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 

 


Świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białośliwiu, a także drogą elektroniczną.

Przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę w rodzinie, bądź 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługiwać będzie bez względu na dochody.

 

 Najważniejsze zmiany:

  • wprowadzenie wymogu posiadania zasądzonych alimentów na rzecz dziecka, w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie
  • brak możliwości zastosowania przepisów ustawy dotyczących utraty dochodu  w przypadku, gdy rodzic zrezygnuje z zatrudnienia, a następnie w okresie 3 miesięcy podejmie pracę u tego samego pracodawcy
  • wprowadzenie nowego sposobu ustalania wysokości dochodu w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (przyjmowany będzie dochód ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny)    
  • doprecyzowanie  pojęcia naprzemiennej opieki na dzieckiem.

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać także wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

 

W nowym okresie świadczeniowym obowiązywać będą nowe wzory wniosków, które dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a od sierpnia w tut. Ośrodku.

 

Link do wzorów wniosków:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 8 w godzinach:

Poniedziałek  7:30 - 16:30

Wtorek           7:30 - 15:30

Środa             7:30 - 15:30

Czwartek        7:30 - 15:00

Piątek             7:30 - 15:00

AKTUALNOŚCI:

Zmiana kryterium dochodowego w POPŻ

Utworzono dnia 16.02.2017

Zmiana kryterium dochodowego w POPŻ!     Informujemy, iż zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania...

czytaj dalej na temat: Zmiana kryterium dochodowego w POPŻ

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek zasiłek szkolny

Utworzono dnia 31.08.2017, 09:28

Wniosek stypendium szkolnego

Utworzono dnia 31.08.2017, 09:28

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 23

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 70

W poprzednim miesiącu: 124

Wszystkich: 2132