Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

7.1.2 Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców

 

„Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców”

 

Gmina Białośliwie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej „Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców”  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020;  Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Działanie 7.1. Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 30 września 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. na terenie gminy Białośliwie w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 833 081,50 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 708 119,27 zł

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej (aktywizacja społeczna przez min. 34% osób; zatrudnieniowa przez min. 25% osób, w przypadku osób niepełnosprawnych przez 12%) wśród 65 osób biernych zawodowo (35K, 30M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w myśl Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim w gminie Białośliwie poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

Projekt jest skierowany do 65 osób dorosłych (35 kobiet, 30 mężczyzn) biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób w ich otoczeniu (w zakresie działań środowiskowych), zamieszkujących / uczących się w Gminie Białośliwie, w tym:

 • 10 osób z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • 6 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,
 • w tym 4 osoby lub rodziny spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • osoby ze społeczności romskiej (o ile osoby te są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Kryteria dostępu dla Uczestników Projektu:

 • zamieszkiwanie/uczenie się w Gminie Białośliwie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • status osoby biernej zawodowo
 • niepełnosprawność, jeśli dotyczy (potwierdzona oświadczeniem oraz orzeczeniem/innym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, zgodnie z właściwą ustawą)
 • przynależność do grupy docelowej, w tym spełnienie przesłanek wykluczenia społecznego, zgodnie z definicją z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

1)            Aktywizacja społeczna:

 • Wsparcie psychologiczne: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 65 UP = 130 godz.;
 • Wsparcie doradcy zawodowego: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 65UP =130 godz.;
 • Wsparcie pracownika socjalnego: I spotkanie: 3 godz./UP, kolejne spotkania: po 1 godz./UP x 14 m-cy, łącznie: 17 godz. x 65 UP = 1105 godz.;
 • Trening umiejętności społecznych dla 65 UP (łącznie 96 godz. w proj.): 6 gr x 10/11 UP; szkolenie grupowe trwające 16 godz. lekcyjnych, po 8h/dziennie na grupę;
 • Trening wychodzenia z zadłużeń dla 65 UP (łącznie 96 godz. w proj.): 6 gr x 10/11 UP; szkolenie grupowe trwające 16 godz. lekcyjnych, po 8h/dziennie na grupę;
 • Poradnictwo obywatelskie: dostępne dla Uczestników Projektu w formie dyżuru przez 14 miesięcy po 4 dyżury/m-c x 3 godz./dyżur (dopasowane do zapotrzebowania Uczestników). Łącznie 168 godz. w projekcie.;
 • Dyżur prawnika: dostępny dla Uczestników Projektu w formie dyżuru przez 14 miesięcy po 4 dyżury/m-c x 2 godz./dyżur. Łącznie 112 godz. w projekcie.

2)            Aktywizacja zdrowotna

 • Wsparcie psychologa, śr. 3 godz./UP, łącznie 195 godz. dla wszystkich 65 uczestników;
 • Indywidualne konsultacje z dietetykiem, śr. 3 godz./UP (min. 1 godz./UP), łącznie 195 godz. dla wszystkich 65 uczestników projektu.

3)            Wsparcie osób niepełnosprawnych (10 UP)

 • Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą / rehabilitantem: 10 UP x śr. 45 godz. = łącznie 450 godz. w projekcie;
 • Terapia zajęciowa (grupowa): 2 godz. tygodniowo (4 razy w miesiącu) przez 14 miesięcy – łącznie 112 godz. w projekcie.

4)            Aktywizacja zawodowa

 • Szkolenia mające na celu dopasowanie indywidualnych kwalifikacji/kompetencji do potrzeb rynku pracy: dla 30 uczestników projektu. Średnio 60 godz. szkolenia/UP.
 • Płatny staż zawodowy: dla 20 UP, średnio 4-miesięczny staż w wymiarze 160 godz./m-c dla UP pełnosprawnych oraz ON w stopniu lekkim i  w wymiarze 140 godz./m-c dla pozostałych ON.
 • Wsparcie pośrednika pracy: każdy uczestnik projektu, czyli łącznie 65 osób, zostanie objętych wsparciem pośrednika pracy w wymiarze 4 godz./UP, łącznie 260 godz.

5)            Działania o charakterze środowiskowym

 • Spotkania integracyjne i edukacyjne o charakterze kulturalnym/festyny dla uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia społecznego (rodziny), mieszkańców gminy oraz przedstawicieli lokalnych instytucji. W projekcie przewidziano organizację 3 spotkań.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 65
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 10
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 52
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w Regulaminie Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. w Biurze Projektu:  Gmina Białośliwie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie.
 2. na stronie:  https://gops-bialosliwie.naszops.pl/  

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od 1 października 2021r. do 31 stycznia 2023 r.

 

Dokumenty do pobrania:

•             Regulamin projektu

•             Formularz rekrutacyjny

Biuro projektu:

Gmina Białośliwie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie.

Kontakt tel.: 067/287 50 86,

Kontakt e-mail: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl  

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny